מקצועות המוצעים ע"י המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה למחלקות אחרות:
מספר המקצוע  שם המקצוע  היקף המקצוע מס' נק' ניתן  בסמ' מקצעות קדם 
ה' ת' מ' סר'
206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 2 1 2 2 4.25  סתיו  
206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 2 - 2 2 3.5  אביב  206-11031 
206-11134 מינרלים וסלעים בשדה    - - - 4 0.75 סתיו 206-11031*
206-11151 מבוא למאובנים 2 - 2 1 3.25 אביב 206-11121*
206-12041 סטרטיגרפיה 2 - - - 2 אביב 206-12181
206-12181 סדימנטולוגיה 2 2 - - 3 סתיו 206-11031, 206-11041, 206-11121
206-12301 שיטות אינסטרומנטליות בגיאוכימיה סביבתית 2 - - - 2 סתיו 206-11543, 204-15081
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2 1 - - 2.5 סתיו 203-11331,206-11041, 206-12341
206-13091 טקטוניקת הלוחות 2 1 - - 2.5 אביב 206-13041
206-13391 מבוא להידרוגיאולוגיה של מי תהום 2 1 - - 2.5 אביב  
206-13733 ספקטרומטרית בליעה אטומית - - 1 - 0.5 אביב  
206-13993 מעבדה במכניקה של סלעים - - 4 - 4  אביב 206-12071/206-17171
206-17011 מבוא לגיאולוגיה א' 2 - 2 5 3 סתיו  
206-17021 מבוא לגיאולוגיה ב' 2 - 2 5 4.25 סתיו  
206-17071 מסע בין כוכבים  2 - - - 2 סתיו קורס בסיסי בכימיה ובפיסיקה ההשתתפות אסורה לתלמידי פיסיקה
206-17081 "קרח ואש ומטר של ברזל "– תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ 3 - - - 3 קיץ  
206-17121 מבוא לגיאוכימיה של איזוטופים  2 - - - 2  סתיו כימיה כללית, כימיה פיסיקלית
206-17161 היבטים סביבתיים של משאבי המים בישראל 2 1 - 2 3 אביב  
206-17171 מבוא לגיאומכניקה להנדסת בניין 3 1 1 - 4 סתיו 374-12070
206-23861 מינהור בסלע 2 - - 1 2.25 סתיו 206-12071/206-17171, 374-11081*
206-23871 יציבות מדרונות בסלעים 2 1 - 2 3 אביב 206-12071/206-17171
206-2
3921 (מומלץ)
206-29321 בעיות זיהום מים  2 1 - 1 2.75 אביב